20 november: Buitengewone Leden Vergadering

Geplaatst op: vrijdag 17 november 2023 om 15:05.

Op maandag 20 november nodigt het bestuur alle leden uit voor de Buitengewone Leden Vergadering.

Deze vindt plaats in de kantine van EMK en begint om 22:00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Wijziging statuten EMK

Deze uitnodiging is voor het geval dat op de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op 20 november 2023 (aanvang 19.30 uur), geen
besluit kan worden genomen tot wijziging van de statuten van EMK.

Voor een statutenwijziging is een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien geen 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Indien de ALV besluit tot wijziging van de statuten treedt de wijziging in werking nadat deze wijziging via de notaris is vastgelegd.

De nieuw vast te stellen statuten worden op verzoek worden toegezonden per mail door de secretaris (secretaris@vvemk.nl). Ook liggen de nieuwe statuten vanaf 5 november 2023 ter inzage voor de leden in de bestuurskamer.

Bestuur EMK