Algemeen protocol verantwoord sporten (met Corona)

Geplaatst op: vrijdag 21 augustus 2020 om 12:30.

Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en binnen sportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

Kaders Rijksoverheid per 10 augustus 2020

1. Algemene uitgangspunten
• blijf thuis bij klachten en laat je testen;
• pas hygiëne toe;
• houd 1,5 meter afstand;
• werk zoveel mogelijk thuis;
• vermijd drukte.

2. Je mag niet ‘samenkomen’ tenzij je
• maatregelen treft waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, (ook voor sanitaire voorzieningen), en je
• hygiënemaatregelen treft waarmee de verspreiding wordt tegengegaan, en je
• maatregelen treft waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ervoor wordt gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, TENZIJ het om uitzonderingen op die 1,5 gaat, en je
• ervoor zorgt dat wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen, daarvan gebruik maakt, en je
• binnensportaccommodaties en sportkantines bij minder dan 100 mensen placeert,en je
• binnensportaccommodaties en sportkantines bij meer dan 100 placeert, de gezondheid checkt en reservering verplicht stelt, en je
• buitensportaccomodaties bij meer dan 250 placeert, de gezondheid checkt en reservering verplicht stelt.

Uitzonderingen op de 1,5 m
• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
• personen t/m 17 jaar alleen onderling;
• personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat;
• personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Uitzonderingen op de placering, reservering, gezondheidsverificatie
• samenkomsten waarbij er sprake is van continue doorstroming. Zowel op vaste locaties zoals een dierentuin met verplichte looprichting, als ook op specifieke locaties zoals een foodcourt of voedseluitgifte bij evenementen.

3. Eet- en drinkgelegenheid sportaccommodaties
Voor eet- en drinkgelegenheden zoals sportkantines, clubhuizen en hun terrassen gelden de ‘samenkomen’ regels zoals genoemd in hoofdstuk 2, en geldt bovendien altijd:
• reserveren;
• gezondheid checken;
• placeren;
• bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
o volledige naam;
o datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
o e-mailadres;
o telefoonnummer;
o toestemming.
• deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de exploitant;
• eet- en drinkgelegenheden die door GGD gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen, tot maximaal 14 dagen, worden gesloten;
• degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de
deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;
• lokale autoriteiten hebben de bevoegdheid wedstrijden en trainingen met publiek vooralsnog te verbieden;
• de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en
handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.